Få flera offerter eller 30 min gratis konsultation inom bolagsvärdering

Tänk dig en tjänst som offerta, brabyggare eller servicefinder. Nu finns det även inom boalgsvärdering. 

Introduktion av bolagsvärdering

Så du har kommit till insikten att du vill sälja eller köpa ett bolag? Innan du hoppar in i den knepiga och oförutsägbara processen är det viktigt att förstå vad verksamheten i fråga är värd. För att hjälpa dig med det kan du anlita en professionell värderingsman för att fastställa värdet på ditt bolag eller det bolag du tänker köpa. Läs vidare för att ta reda på mer om vad bolagsvärdering är, varför och hur ofta du ska göra en bolagsvärdering och varför du definitivt bör låta en expert hjälpa dig istället för att göra den själv. Håll dig kvar till slutet av artikeln för att hitta några tips om hur du käner igen den perfekta expertutvärderingen för dig själv och ditt bolag. Misstag kan kosta dig dyrt. Vi har tyvärr hört många historier där både sälja och köpa blivit lurade på stora summor pengar, när de valt att snåla på bolagsvärderingen, Att använda ordet luar är kanske inte nödvändigtsvis korrekt, men att bli missledda av en felaktig bolagsvärdering, är kanske närmare sanningen, i termer av definitioner.

Vad är bolagsvärdering?För att definiera bolagsvärdering måste man först definiera vad ett värde på ett bolag är. Det finns flera exempel, så som strategiskt värde, för en strategisk köpare, ett marknadsvärde, ett rättvist värde, och ett likvidationsvärde.

Det ar inte slut här, utan man kan fortsätta ännu längre, med definitioner så som eget kapital, transaktions (som används vid säljarefinansiering), lägsta tänkbara investeringsvärde, vilket är en dålig översättning från engelska, men som även används hos svenska risskapitaliser.

Vilken definition som är korrekt, är en diskussion som kan hålla på i all oändlighert, men det som de flesta vanligen är överens om, som det “korrekta värdet” är rättvist marknadsvärde, vilket låter betydligt bättre på engelska: Fair market value. Det är värdet på bolaget, sett till en köpare och säljare som är lika villiga att slutföra transkationen. Detta betyder alltså att varken köparen eller säljaren är desperat att genomföra affären, och inte heller “gör intressekoll” som det ibland heter.

En annan definition av värde kan tas från att definiera investeringsvärde. Det är ett subjektivt begrepp som används för att bestämma värdet ur en enskild investerares perspektiv och det tar hänsyn till investerarens individuella egenskaper. Investeraren sätter sedan ofta det värde som hen är villig att betala för bolaget, baserat på vilken avkastning hen kräver, som ofta tar hänsyn till vilken ränta investeraren själv kan låna pengar för. Denna typen av köpare, är ofta ovillig att ta hänsyn till andras åsikter, och kör sitt egna race. Ofta, men inte alltid, så betalar de ganska bra, och därmed så är det sällan ett problem.

Det är en förvirrande värld av affärsvillkor. Vissa kritiska termer, såsom marknadsvärde och bolagsvärde, kan lätt förväxlas. Således är lämplig användning av termer väsentligt i sammanhanget.Med alla dessa olika definitioner som nyss rabblats upp, så kan man ju undra om det inte är lätt bli vilsen gällande hur det går till. Svaret på den frågan är ett rungande ja, det är väldigt lätt för någon att gå vilse i denna djungeln. Att utföra en bolagsvärdeirngen kan ofta verka lätt vid första anblick, men det här är varför man behöver anlita en riktig bolagsvärderare, inte någon duktig affärsman som du känner, inte någon generalist, utan en riktig bolagsvärderare.

bolagsvärdering kan definieras som en process för att bestämma det ekonomiska värdet av ett bolag som helhet eller som en enskild affärsenhet. I de flesta fall är säljare de som anlitar en bolagsvärderare, men det är inte ovanligt att köpare också anlitar en, ibland gör båda det. Om de olika bolagsvärderarna får olika information, och enbart får se ena sidan av myntet, så kan det leda till olika slutsatser, alltså olika siffror på sista raden i värderingsdokumentet. bolagsvärdering används för att fastställa det pris som, slarvigt uttryckt, “deltagarna i handeln” är villiga att betala. Förutom den grundläggande användningen kan bolagsvärdering också användas i en rad andra fall, såsom att lösa tivstemål, etablera partnerskap, beskattning, försäkringsärenden och till och med skilsmässa, när man köper ut sin fru eller man ur bolaget.

Med tanke på det stora utbudet av möjliga scenarier för en bolagsvärdering, finns det många olika typer av experter inom många olika områden. Vissa är specialiserade på att värdera ett bolag, vare sig det är till salu eller något annat syfte. Andra fokuserar på immateriella rättigheter som patent, upphovsrätt och varumärken och andra på immateriella tillgångar, ett begrepp som kommer att dyka upp senare i artikeln också. bolagsvärderare är specialister på att värdera bolag, men det kan fortfarande betyda att man behöver ta in en ytterligare värderingsman, vid komplicerade situationer. De tre vanligaste exemplerna på sådana situationer är kommersiella fastigheter, konstverk och som ovan nämnt, patent. I övrigt så ska en bolagsvärderare klara av att värdera i princip allt inom bolaget.

Oavsett vad de jobbar med krävs alltid att experterna inom bolagsvärdering är objektiva och opartiska. Allt annat är ej användbart, i alla situationer, utan undantag.

Hur görs en bolagsvärdering?

En bolagsvärdering utförs vanligtvis när ett bolag vill sälja sina aktier eller bara en del av dem, eller när det vill gå samman eller förvärva ett annat bolag. En del större bolag skapar sin egna valuta genom att utfärda aktier, vilket är vanligt inom börsnoterade bolag, men ovanligt för privatägda mindre bolag. En värdering består av en analys av bolagets ledning, dess kapitalstruktur, dess framtida vinstutsikter eller marknadsvärdet på dess tillgångar.

Här är en lista, eller åtminstone bemäningar över de dokumenten som i de flesta fall är nödvändiga för att ge en korrekt värdering: resultaträkningar, balansräkningar och skattedeklarationer för de senaste två till fem åren, vanligen brukar man använda sig av de senaste tre åren. I Sverige finns inga prejudikat för sådant, men i USA finns det prejudikat som säger att man åtminstone måste ta hänsyn till de senaste tre åren. Om man väljer inte att göra det, så måste man åtminstone motivera varför.

Det kan även vara aktuellt med delårsresultat, alltså kvartalsrapport, för att den senare tiden är betydligt viktigare än resultatet längre tillbaks i tiden. Förutom de viktigaste dokumenten kan andra vanliga dokument innehålla information som beskriver bolagets tjänster och / eller produkter, en lista över viktiga tillgångar och lager, detaljer om eventuella skulder och rapporter från andra yrkesverksamma och konsulter.Ju mer information man har tillgång till, ju bättre är det. En professionell bolagsvärdarer ska inte ge “the benefit of the doubt” när dokumentation saknas, snarare tvärtom. Man presterar dåligt, tills motsatsen är bevisad, vilket är hur det fungerar i tvistemål, medans man i brottmål är oskydlig till motsatsen bevisats.

Det tre huvudmetoderna för bolagsvärdering:

 Marknadsvärdeingsmetoden. Denna princip bygger på substitutionsprincipen. Detta enkla tillvägagångssätt jämför ett bolag med ett liknande bolag. Enkelt uttryckt betyder det att du jämför med ett liknande bolag, sedan bör man jämna ut vissa skillnader, alternativt försöka se på ett bolagn “ovanför” ditt bolag, samt ett annat bolag som ligger “under” ditt bolag. Detta görs för att på ett någorlunda korrekt sätt kunna placera ditt bolag på “rätt ställe” gällande värdet.

 Inkomstmetoden. På engelska kallas detta, “The income approach”, medans det på svenska ofta kallas avkastningsvärderingsmetoden. Det finns även underkategorier, varav den mesta välkända är DCF, alltså Discounted Cash Flow, eller Diskonterade kassaflödesmetoden. Detta tillvägagångssätt bygger på den ekonomiska förväntningsprincipen, vilket på simpel svenska betyder vilket överskott som bolaget förväntas generera.

 Tillgångsmetoden. På engelska brukar man kalla den: “The asset approach”, och på svenska kallar man den ibland för substansvärderingsmetoden. Vi kommer i denna artikeln att kalla den för tillgångsmetoden, då den simpelt uttryckt är värdet på bolagets tillgångar. Det finns även underkategorier som främst gäller bolaget är nära konkurs. För att på ett simpelt sätt förklara skillnaden, så kan du tänka dig när du säljer din bil privat på Blocket, vilket kan ta några veckor, eller i värsta fall någon månad. Om du säljer den till en bilhandlare så får du ett lägre pris, men affären kan genomföras omgående. Det är på det sättet du ska tänka, för att lättast förstå skillnaderna mellan dessa underkategorier, till tillångsmetoden inom bolagsvärdeirng.

Hur ofta ska jag utföra en bolagsvärdering?

Det rekommenderas att göra en bolagsvärdering då och då. Varför? Och hur ofta?

På grund av det ständigt föränderliga ekonomiska klimatet bedriver de flesta bolag en på årsbasis. Det finns inget korrekt sätt att se på saken, och det finns inte heller bara ett sätt. Alla väljer för sitt eget bolag, men låt oss kolla några fall.

Till exempel, mindre och yngre bolag som kanske inte vill sälja sin verksamhet behöver göra en bolagsvärdering varje år. Även om ett bolag inte tänker sälja sina tillgångar eller genomföra en större transaktion, är det dock bra att göra ett bolags värdering för strategiska planeringsändamål eller för att öka lönsamheten. Kanske inte på årsbasis, men vartannat år eller åtminstone en gång i ett decennium kan visa sig vara klokt. Däremot om planen med bolaget är att göra en exit, alltså att sälja bolag, så bör man göra frekventa bolagsvärderingar, helst några om året, och då också passa på att utnyttja konsultationen som ibland ingår

bolag som gör stora volyminvesteringar och söker finansiering för detta regelbundet behöver göra bolagsvärderingar på en frekvent basis. Vanligtvis skulle de genomföra ett vartannat år, vilket ofta är tillräckligt för de flesta bolag totalt sett. Eftersom ekonomin skiftar så ofta kommer en bolagsvärdering oftare än inte bara att vara korrekt under ett år, om ens så länge. Eftersom en bolagsvärdering baseras på en viss tidpunkt upphör värderingen inte. Det härledda värdet kanske inte längre är lämpligt ju äldre värderingsrapporten blir. Dessutom kan ett bolag ha flera värden på en och samma tidpunkt, beroende på vilken värderingsmetod man väljer att använda.

Vidare skiljer sig ofta värde beroende på syfte, värdestandard och viktiga antaganden. Till exempel kan värdet på en fristående affärsenhet skilja sig från värdet på en affärsenhet som ingår i ett ett större bolag. Denna skillnad kan vara ett resultat av flera faktorer, men ofta handlar det om skalfördelar. Främst ekonomifunktioner och supportfunktioner får stora skalfördelar för större bolag, man ofta kan slå ihop dem till en enhet istället för flera.

Varför göra en bolagsvärdering?

Varje konversation, eller ska man säga diskussion om bolagsvärdering börjar med frågor så som: varför ska du göra en bolagsvärdering? Vad är syftet med den värdering du genomför? Speciellt om du inte har för avsikt att sälja bolaget.

Det finns ett par “giltiga skäl” att tänka på.

För det första ger värderingar en baslinje eller utgångspunkt. Och att veta baslinjen för ditt bolag är utgångspunkten för att bygga ett bolag med överförbart värde, alltså något som nästa ägare kan utnyttja till sin fördel. Man kan anse att det liknar en vanlig kontroll hos din läkare; det upptäcker vad du gör rätt och vad du gör fel eller kan göra bättre. Som vi redan har etablerat är marknaden inte stabil så ditt värde kan variera med åren, alltså både öka och minska. Utan en trovärdig utgångspunkt har du ingen indikator på hur du mår. En årlig ”läkarkontroll” hjälper till att spåra det. Detta är sant både för dig själv och din hälsa, samt för ditt bolag, och dess hälsa. Din egen hälsa mäts i blodtryck, sömn, motion mm. Företagets hälsa mäts snarare i likviditet, soliditet, stabilitet och sist, men definitivt inte minst, profitabilitet, alltså lönsamhet.

 Värderingar hjälper till att sätta “kursen” för framtiden. Som nämnts i föregående punkt, utan en värdering, kan du inte veta var ditt bolag står och hur det går. Därför kan en bolagsvärdering vara användbar eftersom den kan hjälpa dig att hitta sätt att förbättra ditt bolag. En ny teknisk utveckling, eller kanske en ny anställd, eller att minska kostnaderna genom att rensa upp bland resurser som inte används, är ett par exempel.

 Värderingar är ett utmärkt verktyg för att mäta dina framsteg. Om det görs regelbundet kan bolagsvärderingar vara en bra indikator på hur ditt bolag gör jämfört med de mål du har satt upp för det. För bästa resultat bör den användas tillsammans med din strategiska plan och bör införlivas i alla affärsbeslut du fattar.

 Värderingar är till stor hjälp för att identifiera luckor i ditt bolag. Genom att titta på viktiga resultatindikatorer, vilket även på svenska är mer känt som KPI:er, alltså Key Performance Indicators, ibland känt som Key Performance Index. Man brukar använda den engelska versionen och framför den engelska förkortningen även på svenska, då det inte finns någon lämplig översättning. KPI:er behöver inte nödvändigtsvis vara rent finansiella aspekter av ett bolag, utan det kan även andra saker. Sedan kan man ju givetvis sätta ett monetärt värde på allt. Att mäta KPI:er kommer i slutändan att öka värdet på ditt bolag, om du tar strategiska beslut, som är baserade på de KPI:er du har mätt.

 Värderingar är ett bra verktyg för att hantera ditt bolag. De bör användas i stor utsträckning inom detta område. När allt kommer omkring är deras syfte att bedöma effektiviteten i din strategi och spåra framsteg, inte bara i intäkter utan också i värde. På så sätt kan du fatta korrekta beslut som för verksamhet i rätt riktning och undviker oförutsedda konsekvenser av de beslut du kanske trodde inte var lika betydelsefulla. Det kan låta som corporate jibberish, men att ha stenkoll på alla sina nyckeltal, är grundläggande för att kunna fatta bra beslut. Man kan argumentera för, att värdet på bolaget, är det allra viktigaste nyckeltalet. Det blir “ännu mer aktuellt” om man avser fatta “stora” beslut för bolagets framtid, så som att förväva konkurrenter, med kontant betalning eller betalning med ditt företags aktier. Man kan även se saken från andra hållet, alltså att bli förvärvad, alltså uppköpt av en konkurrent, förhoppningsvis på ett sätt som är fördelaktig för dig som nuvarande företagsägare. De största fördelarna här är att få loss kapital, alltså likviditet, samt skalfördelar som uppnås när bolagen slås samman. En värdering behövs oftast i situationer där ett bolag går samman när ett bolag förvärvar ett annat. En sammanslagning kräver i allmänhet att båda parter får en värdering, medan endast en part kan behöva den vid ett förvärv.

 Värderingar kan ge en inblick var det slutgiltiga transaktionspriset bör landa på. Att känna till din baslinje – och som nämnts tidigare, bolagsvärdering som erbjuder exakt det – är en utmärkt startpunkt för prissättning. Nu kanske du ställer dig frågan. Ja men, en bolagsvärdering är väl en slutgiltig fastställelse av priset? Så kan man tänka, och det är delvis rätt, men fortfarande så gäller dock konceptet att ett bolag är värt vad någon är villig att betala för det. Därmed så kan en bolagsvärdering mer fungera som en grön eller röd flagga, som talar om ifall summan som en köpare erbjuder är rimligt eller inte. Någon precision finns inte, utan här handlar allt om ballpark ranges. Spring åt andra hållet, om någon påstår sig kunna “skjuta med prickeskyttegevär” när det gäller bolagsvärdering. Skillnaden mellan olika bolagsvärderingar, kan dels bero på skillnader i kvaliteten hos leverantören av bolagsvärdering, men det kan också vara skillnaden i hur många “ideala köpare” som finns tillgänliga vid tidpunkten för försäljningen. Precis som skönhet är i betraktarens ögon, är det vanligt bland företagare att ha orealistiska förväntningar på sin verksamhet och i många fall så övervärderaren företagare sina egna bolag. Objektivt vill säljaren få så mycket pengar som möjligt för sitt bolag medan köparen vill betala så lite som möjligt. Därför är det viktigt att ha en objektiv åsikt och inblick.

 Värderingar kan behövas vid belåning. Om du vill låna pengar av banken eller någon annan riskkapitalist, vill alla som kan vara intresserade av att låna ut pengar se hur ditt bolag går. Det är därför en bolagsvärdering är det första steget mot att kunna låna pengar.

 

 Delägarna i ett bolag gör ibland en värdering för att bestämma ett värde som ligger till grund för deras avtal emellan. När en person ska köpas ut, så används ibland termen”nyckelpersonsvärde”. Om något skulle hända med ägaren och / eller nyckelpersonen så kan antingen de andra delägarna köpa ut hen, och ibland kan det finnas försäkringar som täcker sådant.

What I Do

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor nisi elit consequat ipsum.

I Coach.

Lorem ipsum dolor sit, consectetur incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

I Speak.

Lorem ipsum dolor sit, consectetur incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

I Write.

Lorem ipsum dolor sit, consectetur incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Need Advice?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim.

My e-Books & Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Om oss

Olika sidor för offertförfrågningar har blivit populära. Så som servicefinder, offerta, brabyggare osv. Numera finns det även för bolagsvärdering. Vi erbjuder dig chansen att få flera offerter utan att du förbinder dig. Du kan även få gratis konsultaiton i 30 min. Pga av GDPR så kommer du endast att bli kontaktad en gång (per leverantör, max 3 leverantörer). Sedan kommer uppgifterna att raderas. Du kommer med andra ord få skräppost eller liknande.